fbpx

Brezplačna dostava za naročila nad 50 €.

NAGRADNA IGRA – POGOJI SODELOVANJA

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen – Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Emporij d.o.o. (Emporij, svetovanje in prodaja, d.o.o., Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana, Matična št.:6101836000, SI52709779, v nadaljevanju organizator), kjer sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nagradna igra je organizirana v promocijske namene na omrežju Facebook in Instagram.

 

 1. člen – Posredovanje podatkov

Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani izključno organizatorju nagradne igre Emporij d.o.o., ki je organizator in upravljalec nagradne igre. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@zeneru.com.

 

 1. člen – Sodelovanje v nagradni igri

Na Zeneru Facebook strani ter @zeneru.shop Instagram strani je objavljena nagradna igra, kjer sodelujoči všečkajo stran, delijo objavo in odgovorijo na nagradna vprašanja.

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom na spletni strani Zeneru. Nagrade niso zamenljive za gotovino. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@zeneru.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 

 1. člen – Privolitev in spoštovanje pravil nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je namreč strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se torej, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad (v nadaljevanju organizator), ter za udeležence, ki z udeležbo v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

 

 1. člen – Osebe, ki niso primerne za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri ne smejo sodelovati mladoletne osebe, zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci podjetja Emporij d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen – Trajanje in potek nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 6.12.2021, pa do 21.12.2021, na družabnem omrežju Facebook in Instagram.

K nagradni igri lahko pristopijo polnoletni oboževalci oziroma sledilci Zeneru Facebook strani ter sledilci @zeneru.shop Instagram strani. Obiskovalec lahko sodeluje tako, da odgovarja na nagradna vprašanja, ki bodo objavljena na naši Facebook in Instagram strani, in deli objavo.

 

ŽREBANJE NAGRAD

 1. člen – Izbor/žreb nagrajencev

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi 3 članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v zasedbi Alen Gigovič, Bojan Sumrak in Aleš Horvat v sredo, 22.12.2021 izžrebala dva nagrajenca izmed vseh, ki bodo sodelovali v času trajanja nagradne igre. Podeljeni bosta dve nagradi – dva darilna bona v vrednosti 20 evrov.

Komisija bo izbor izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Zapisnik o nagrajencih oziroma nagrajenkah z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 

 1. člen – Izguba pravice do nagrade

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • Udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • Je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • Udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji.

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook ali Instagram profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

 1. člen – Objava nagrajenca in soglasje za potrebe oglaševanja

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE

 1. člen – Prejem nagrade

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko v primeru večih nagrad prejme le eno izmed nagrad. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Nagrade:

 • 2x darilni bon v vrednosti 20 evrov (nagrada se pošlje po pošti).

Izžrebanec bo objavljen na Zeneru Facebook strani in Instagram profilu @Zeneru.shop.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen – Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni v sredo 22.12.2021 z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook in Instagram s pozivom nagrajencu/ki, naj na Facebook strani Zeneru ali Instagram strani @Zeneru.shop v predal (zasebno sporočilo) v roku 7 dni pošlje sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade, med drugim:

 • Vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov)

Ime nagrajenca bo objavljeno na naši Facebook in Instagram strani. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator, kot nagrajenca objavi na Facebook in Instagram profilu. Končni seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook in Instagram profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

 1. člen – Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če v dogovorjenem roku obvesti organizatorja oziroma administratorja Facebook oz. Instagram strani.

Nagrajenci morajo posredovati podatke preko sporočila (zasebno sporočilo), najpozneje v roku 12-ih dni od prejema navedenih obrazcev. V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 14-ih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v 11. členu, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

 

 1. člen – Obdavčitev nagrad

Nagrade niso predmet obdavčitve.

 

ODGOVORNOST

 1. člen – Odgovornost sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen – Varovanje OP in soglasja za obdelavo

V Emporij d.o.o. (Emporij, svetovanje in prodaja, d.o.o., Riharjeva ulica 38 1000 Ljubljana, Davčna št: SI52709779) sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre in obveščanje o aktivnostih podjetja in njegovih blagovnih znamk.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne odgovarja za delovanje platforme Facebook in Instagram in morebitne motnje ali zlorabe sistema s strani tretjih oseb.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, kakor tudi v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo morebitno pridobljene elektronske naslove izbrisal v roku enega leta po zaključku nagradne igre.

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da upravljavec vodi:

 • Vso komunikacijo, povezano z nagradno igro, in informacije o blagovnih znamkah, tudi po izteku igre;
 • Vodenje in obdelavo seznama prijavljenih;
 • Obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku).

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • Elektronski naslov sodelujočih oziroma nagrajencev (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade, za nadaljnje marketinško obveščanje o novostih in blagovnih znamkah organizatorja);
 • Ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v republiki Sloveniji);
 • Davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

 

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

 1. člen – Pravice na podlagi danih privolitev

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@zeneru.com in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

 • Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
 • Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Emporij d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da Emporij d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 • Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da Emporij d.o.o. omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko Emporij d.o.o. njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval Emporij d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke Emporij d.o.o. posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo;
 • Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi zakonitih interesov, zaradi katerih si Emporij d.o.o. ali tretja oseba. Ravno tako ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več.
 • Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic:

 • Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@zeneru.com ali kot zasebno sporočilo na Zeneru Facebook strani ali @zeneru.shop Instagram strani.
 • Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
 • Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen – Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na Zeneru Facebook profilu

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 6.12.2021